ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Είδος κτηρίου για τον προσδιορισμό του συντελεστή ΣΒν