ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Υποσταθμός

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

1. ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ;
Αν οι καταναλώσεις ενός ιδιωτικού ή Δημοσίου κτηρίου ξεπερνούν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις τα 135 KVA τότε χρειαζόμαστε εγκατάσταση υποσταθμού.
Το όριο των 135 KVA γίνεται 250 KVA σε επαρχιακές πόλεις.

2. ΤΙ ΧΩΡΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ;
Ο χώρος εγκατάστασης του υποσταθμού αποτελείται από 4 δωμάτια :
- Χώρος ΔΕΗ
- Χώρος Μέσης Τάσης
- Χώρος Μετ/στη
- Χώρος πεδίων Χαμηλής Τάσης
Από αυτά, το δωμάτιο της ΔΕΗ προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές της ΔΕΗ ως διαστάσεων 4.5 x 3.5 m.
Τα υπόλοιπα δωμάτια προσδιορίζονται τόσο από τα μηχανήματα που φιλοξενούν όσο και από γενικές προδιαγραφές κατά τον Γ.Ο.Κ.
Σε γενικές γραμμές ένας υποσταθμός ενός ή δύο μετ/στων μαζί με το διάδρομο πρόσβασης του απαιτεί χώρο ≈ 60-75 m2.

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ.
- Ο χώρος υποσταθμού πρέπει απαραίτητα να εγκατασταθεί στο Α’ υπόγειο ή ισόγειο του κτηρίου.
- Πρέπει να έχει διάδρομο πρόσβασης σε εξωτερικό χώρο πλάτους 1.70 m. Για την είσοδο – έξοδο των μηχανημάτων.
- Αν δεν είναι εφικτό το παραπάνω πρέπει να υπάρχει καταπακτή εισόδου – εξόδου των μηχανημάτων.
- Ο χώρος της ΔΕΗ κάτω από το δάπεδο του πρέπει να έχει βάθος 0.80 m για τη διέλευση των καλωδίων της ΔΕΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη κατασκευή του χώρου της ΔΕΗ απαραίτητα συμβουλευόμαστε τις προδιαγραφές που έχει εκδόσει η ΔΕΗ, διότι είναι η ίδια που θα ελέγξει και θα πιστοποιήσει τη καταλληλότητα του χώρου.
- Το ίδιο βάθος είναι επιθυμητό να υπάρχει και στους άλλους χώρους του υποσταθμού (Μετ/στης – Μέση Τάση – Χαμηλή Τάση) ώστε όλα τα καλώδια να οδεύουν υπόγεια.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό όλες οι οδεύσεις θα γίνονται ορατές.
- Το ύψος του χώρου του υποσταθμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.5 m κάτω από την κάτω παρειά δοκού.
- Σε όλο το δάπεδο του υποσταθμού 5 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους τοποθετείται μεταλλικό πλέγμα από ράβδους ελαχίστου πάχους 4 mm συγκολλημένες έτσι ώστε να δημιουργούν τετράγωνα ανοίγματα διαστάσεως όχι μεγαλύτερα από 30 cm.
Σε τουλάχιστον έξι σημεία του χώρου του υποσταθμού το πλέγμα πρέπει να εξέρχεται του δαπέδου ώστε να αποτελεί αναμονή σύνδεσης με τη γείωση του σταθμού.
- Από όλους τους χώρους του υποσταθμού δεν πρέπει να διέρχονται άλλες εγκαταστάσεις (θέρμανση, κλιματισμός, καύσιμο αέριο, ύδρευση, αποχέτευση κλπ)
- Όλες οι πόρτες των χώρων του υποσταθμού πρέπει να είναι μεταλλικές με περσίδες αερισμού, διαστάσεων τέτοιων ώστε να γίνεται η είσοδος – έξοδος των μηχανημάτων που φιλοξενούν.
- Ο χώρος του μετ/στη πρέπει να διαθέτει ράγες για την κύλιση του.
- Ο χώρος του μετ/στη πρέπει να ψύχεται με ρεύμα αέρα μέσης καταλλήλων ανοιγμάτων.

4. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ;
- Ο χώρος της ΔΕΗ περιλαμβάνει τέσσερα πεδία μέσης τάσης, πεδίο μέτρησης, πεδίο προστασίας, πεδίο αναχώρησης και πεδίο άφιξης.
Τα πεδία τοποθετούνται από την ίδια τη ΔΕΗ και αποτελούν ιδιοκτησία της.
- Ο χώρος μέσης τάσης περιλαμβάνει την κυψέλη μέσης τάσης του καταναλωτή.
- Ο χώρος του μετ/στη περιλαμβάνει το μετ/στη. Ο μετ/στης μπορεί να είναι ελαίου ή ξηρού τύπου.
Στην αγορά υπάρχουν τυποποιημένα μεγέθη μετ/στών.
- Ο χώρος των πεδίων χαμηλής τάσης περιλαμβάνει τους πίνακες που τροφοδοτούν τους υποπίνακες του κτηρίου.
Ο αριθμός τους εξαρτάται από το μέγεθος του κτηρίου, το μέγεθος των καταναλώσεων και από τον αριθμό των υποπινάκων που τροφοδοτούν.
Σε περίπτωση που υπάρχει στο κτήριο Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος (Η/Ζ) τα πεδία χαμηλής τάσης περιλαμβάνουν επιπλέον υποπίνακες.

5. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ;
Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για τη μελέτη όσο και για τη ΔΕΗ, αφού αυξάνει σημαντικά τον βαθμό απόδοσης του υποσταθμού.
Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος εκφράζεται με το συνφ. Όσο το συνφ πλησιάζει στη μονάδα τόσο πιο αποδοτική είναι η εγκατάσταση.
Καλές τιμές για το συνφ θεωρούνται οι τιμές πάνω από 0.92.
Η διόρθωση του συνφ γίνεται με τη προσθήκη στον υποσταθμό ενός επιπλέον πεδίου που περιλαμβάνει πυκνωτές.
Η ποσότητα των πυκνωτών εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης.