ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο συστάθηκε το έτος 1986 από τον ΜΑΡΚΟ ΛΥΡΑ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 150 m2.

Το αντικείμενο του γραφείου είναι η εκπόνηση των Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και επιβλέψεων όλων των κτιριακών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, όπως και των έργων περιβάλλοντα χώρου.

 Έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών, διαφόρων κατηγοριών όπως, Κατοικίες, Κτίρια Γραφείων, Ξενοδοχεία, Σχολικά κτίρια, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Πανεπιστημιακά κτίρια, κτίρια Νοσοκομείων, Σταθμοί αυτοκινήτων, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, Αναδιαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων, Οδοφωτισμοί, Αναπλάσεις πλατειών, οδών, περιοχών, Βιολογικοί καθαρισμοί, Αντλιοστάσια ακαθάρτων, μαρίνες αναψυχής, αλιευτικά καταφύγια κ.λ.π.

 Ανάλογα τη φύση και το είδος κάθε έργου εκπονούνται οι μελέτες των εγκαταστάσεων, Υδραυλικών, Κλιματισμού, Θέρμανσης, Ισχυρών ρευμάτων, Φωτισμού, Υποσταθμού, Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης, Ιατρικών αερίων, Ασθενών ρευμάτων, Συστημάτων ελέγχου κ.λ.π.

 Ο σημαντικός αριθμός έργων διαφόρων κατηγοριών, δίνει τη δυνατότητα στο Γραφείο να διεκπεραιώνει με επιτυχία, σύνθετα και πολύπλοκα έργα.

 Η δομή και οργάνωση του γραφείου επικαιροποιείται συνεχώς, καθώς επίσης και η ενημέρωσή του σε νέες τεχνολογίες, μεθοδολογίες, προϊόντα, κανονισμούς έτσι ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την εκπόνηση μιας Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.

Το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου είναι :

Ο υπεύθυνος του γραφείου είναι ο Μάρκος Λυράς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 09.

Εκπροσωπεί το γραφείο, συντονίζει και επιβλέπει τους συνεργάτες στην εκπόνηση των επιμέρους μελετών, είναι υπεύθυνος για την άρτια και εμπρόθεσμη παράδοση κάθε έργου και φροντίζει για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου από το Γραφείο έργου.

- Αθανασία Πετρέλη, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Πατρών), με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 09, συνεργάτης του γραφείου από το 2011, με αντικείμενο τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης, Φωτισμού, Ισχυρών Ρευμάτων, Υποσταθμού, Ανελκυστήρων, Τευχών Δημοπράτησης.

- Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης), με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 09, συνεργάτης του γραφείου από το 2011, με αντικείμενο τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών: Θέρμανσης, Κλιματισμού, Αερισμού, Φωτισμού, Ισχυρών Ρευμάτων, Ασθενών Ρευμάτων, Υποσταθμού, Γειώσεων, Αντικεραυνικής Προστασίας, Συστημάτων Ελέγχου - BMS, Τευχών Δημοπράτησης.

- Γιάννης Τριπιδάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.με αντικείμενο τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών: Θέρμανσης, Κλιματισμού, Αερισμού, ΚΕΝΑΚ, Τευχών Δημοπράτησης.

- Μαρία Λάμπρου, Γραμματέας και επιφορτισμένη με τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία του site www.markoslyras.gr